وقت انصاف- دقیقۀ یکم

هر جا که شما نگاه کردید

چه در محیط خودتان، چه در کشور خودتان و چه در سرتاسر دنیا -

و بدی و فسادی را از ناحیه کسی، مشخّصاً دیدید،

اگر دقّت کنید مشاهده خواهید کرد که اساس و منشأ آن بدی و فساد، غرور انسانی، انانیّت، استکبار و استعلا است. 

آیا انصاف و تجربه شما، این مطلب را تایید می کند؟

منبع: کتاب آداب روزه داری، احوال روزه داران؛ صفحه 116

/ 0 نظر / 34 بازدید